BursaTransport

Statistici BursaTransport

38.285 marfuri disponibile
1.943 camioane disponibile
51.699 marfuri in ultimele 24h
1.630 camioane in ultimele 24h
19 utilizatori online
21.711 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

16-09-2016

Posibila oportunitate de afaceri conexa detinatorilor de parcuri auto si statii de alimentare

 

Programul de finantare statii incarcare prevazut de ORDINUL  Nr. 1559/2016 din 29 iulie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in 

 

PREZENTARE


· pot fi una / mai multe sesiuni de finantare pe an iar suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;

· un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni

· solicitantul trebuie să prevadă in proiectul cu care aplică locuri de parcare  corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct și semnalizate cu panouri de informare.

· in 10 August s-au facut publice:

- suma alocata anului 2016 = 70 mil. LEI

- perioda de depunere a dosarelor = 15 septembrie – 15 octombrie 2016 (la sediul AFM)

 

1. SOLICITANTI ELIGIBILI:


- unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului, care are un numar mai mare de 50.000 de locuitori;

- institutiile publice care au sediul sau structuri functionale pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute mai sus

- operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitatilor administrativteritoriale prevazute mai sus

- operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale

!!! ATENTIE (extras din 5. Criterii de eligibilitate solicitant) :

· PJ TREBUIE SA FIE PROPRIETARUL / ADMINISTRATORUL IMOBILULUI / TERENULUI PE CARE SE REALIZEAZA PROIECTUL

· DACA IMOBILUL / TERENUL ESTE IN ADMIN. ALTEI PJ DECAT PROPRIETARUL à SOLICITANTUL ELIGIBIL ESTE  aDMINISTRATORUL (e nevoie sa se depuna la dosar Contractul de Administrare valabil min. 3 ani de la data

depunerii cererii + Acordul scris al proprietarului)


2. CUANTUMUL FINANTARII:


- suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituție publică sau un operator economic este de 900.000 de lei, reprezentand pana la 80% din cheltuielile eligibile* si nu mai mult de:

- a) 11.250 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere normală (= 22kW c.a., echipate cel puţin cu prize sau

conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2)

- b) 157.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent continuu ( > 22kW c.c., echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3).

- c) 13.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent alternativ ( > 22kW c.a., echipate cel

puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2)

Stanga – priza Combo (CCS) ; Dreapta – priza tip 2


- *cheltuielile eligibile sunt:

- achizitia de statii de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in;

- cheltuieli cu montajul statiilor de reincarcare;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;

- TVA aferenta proiectului pentru autoritati publice locale si institutii publice in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

- sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

 

3. CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI


a) staţiile de reîncărcare respectă:

1. standardul EN62196-2 pentru staţiile cu putere normală;

2. standardele EN62196-2 şi EN62196-3 pentru staţiile cu putere înaltă

b) asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător;

c) prevede instalarea fiecărei staţii de reîncărcare pe unul dintre amplasamentele eligibile astfel:

1. parcări publice;

2. parcări destinate sau care deservesc baze sportive, săli de spectacole, unităţi hoteliere, centre comerciale, staţii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gări;

3. parcări (spaţii) cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale - staţiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw;

d) asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;

e) prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu panou de informare

 

4. DOCUMENTE NECESARE DOSAR:


- formularul cererii de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

- (daca e cazul) imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;

- certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;

- certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;

- certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;

- certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;

- certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;

- certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;

- (daca e cazul) documentul care atesta prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), daca solicitantul intra sub incidenta Regulamentului (UE) nr. 360/2012;

- extras de carte funciara pentru informare (inclusiv planul de amplasament si delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;

- contract de administrare asupra imobilului din care sa reiasa dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului, pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data depunerii cererii de finantare la Autoritate, in copie certificata "conform cu originalul", daca este cazul;

- acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la amplasarea statiilor de reincarcare, in original, daca este cazul;

- certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se accepta formatul electronic a certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;

- certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

- declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia solicitantul depune dosar de finantare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original, conform formularului prevazut in anexa nr. 5;

- declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal conform formularului prevazut in anexa nr. 8, in original, care trebuie sa contina activitatile principale si sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora.

 

 

Avocat Ciuca Marius FlorinAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.