Certificatul de atestare fiscala – noi modificari

17-Oct-2011

Prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala a fost modificat art. 112 din acesta in sensul ca organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

 

O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011.

 

Prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.618/2011 a fost modificat si completat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

 

Ordinul MFP nr. 2.618/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 712 din 10 octombrie 2011.

 

Potrivit prevederilor noului ordin, in situatia in care contribuabilul are de incasat sume de natura celor mentionate mai sus, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la acestea.

 

Documentul emis de autoritatea contractanta va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a) denumirea autoritatii contractante;

            b) data emiterii documentului;

            c) numarul si data incheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;

            d) sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;

            e) precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;

            f) numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;

            g) stampila autoritatii contractante.

 

Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

 

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz.

 

Pentru BursaTransport.com

avocat George Iacob-Anca

Iacob-Anca & Asociatii SCA