Declaratia de creanta

17-Nov-2009

In baza Legii nr. 85 din 5 aprilie 2006, privind procedura insolventei, prin CREDITOR se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului.

 

Creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege.

 

Cererea de inregistrare a creantei mentionata de Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006, privind procedura insolventei, mai este cunoscuta ca fiind Declaratie de creanta.

 

 

Un MODEL de Declaratie de creanta este prezentat mai jos.

 

 

Tribunalul _________________

Sectia _____________________

Dosar nr. ___________________

Termen la ___________________

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

   Subscrisa S.C.,.....................SRL/SA, cu sediul social in ....................................., inmatriculata in registrul comertului de pe langa Tribunalul ……………………. sub nr. J....../....../........., avand C.U.I. RO.........................., cont bancar ..................................................... deschis la Banca ..................................., prin reprezentant legal ........................., in calitate de creditor, formulez urmatoarea

 

 

Cerere de admitere a creantei

 

 

in suma de .................................. pe care debitoarea S.C.,.....................SRL/SA ne-o datoreaza, solicitandu-va admiterea cererii noastre si sa dispuneti inscrierea la masa credala a debitoarei ................................ cu suma de .............................., reprezentand ………………

 

   Motivele cererii sunt urmatoarele:

 

   In fapt, intre subscrisa si debitoare au existat relatii comerciale, astfel…..

In baza contractului de transport nr................/…… am efectuat pentru debitoare …..... Aceasta s-a obligat a ne achita suma de…… reprezentant contravaloarea serviciului de transport prestat.

(…….)

   In drept: Ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 65 alin(1) din Legea nr. 85/2006.

   Probe: inscrisuri

   Depunem prezenta cerere in trei exemplare, unul pentru instanta, unul pentru administratorul/lichidatorul judiciar si unul pentru debitoare.

   Anexam: inscrisuri, chitanta privind plata taxei judiciare de timbru in valoare de 120 lei, precum si timbrul judiciar de 0,3 lei.

 

Semnatura

 

  

Domnului Presedinte al Tribunalului ______________

 

 

 

pentru BursaTransport.ro

Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de Avocati