Efectuarea transportului rutier international de marfuri

General |  02-Dec-2021

 

Licenta Comunitara

 

Conform legii, pentru a putea desfasura activitate de transport rutier, societatea comerciala trebuie sa fie legal constituita, avand ca obiect de activitate transport de marfuri, iar pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, trebuie să îndeplinească urmatoarele cerinţe conform art. 3 din Regulamentul (CE) 1071/2009:

 

a)să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul unui stat membru;

b)să aibă o bună reputaţie;

c)să aibă capacitatea financiară adecvată; şi

d)să aibă competenţa profesională necesară.

 

În urma îndeplinirii cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic naţional al operatorilor de transport şi i se va elibera licenţa comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piaţa transportului rutier contra cost.

 

Licenţa comunitară

 

Conform Regulamentului (CE) 1072/2009, licenţa comunitară se eliberează de un stat membru, oricărui operator de transport rutier de mărfuri care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost în numele unui terţ şi care:

a)este stabilit în respectivul stat membru în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu legislaţia naţională a acelui stat membru; şi

b)este autorizat, în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu legislaţia naţională a statului membru respectiv cu privire la accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri, să efectueze transporturi internaţionale rutiere de mărfuri.

Statul membru de stabilire eliberează titularului originalul licenţei comunitare, care este păstrat de operatorul de transport rutier de mărfuri, precum şi un număr de copii conforme corespunzător numărului de vehicule deţinute de titularul licenţei comunitare, fie în proprietate, fie, de exemplu, deţinute în temeiul unor contracte de cumpărare în rate, închiriere sau leasing.

Potrivit art. 4 alin. (6) din Regulament, licenţa comunitară este eliberată pe numele operatorului de transport rutier de mărfuri şi nu este transmisibilă. O copie conformă a licenţei comunitare este păstrată la bordul fiecărui vehicul al operatorului de transport rutier de mărfuri şi este prezentată la solicitarea oricărui agent autorizat de control.

 

Obtinerea licentei comunitare in Romania.


Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare, astfel cum prevad Normele Metodologice din 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.


Licenta comunitara se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) cu valabilitate pe o durata de 10 ani, aceasta pastrandu-se la sediul operatorului de transport.

 

În vederea eliberarii licenţei comunitare precum si a copiilor conforme ale acesteia, potrivit art. 21 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 cu modificarile ulterioare, trebuie completata o cerere conform Anexa 5 din Norme si depusa impreuna cu documentele aferente, la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.).

 

Documentele care trebuie sa insoteasca cererea sunt prevazute dispozitiile art. 21 alin. (2) din Norme, astfel:

 

- document doveditor privind detinerea sediului unde societatea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrative si operative in legatura cu transportul rutier, in copie;

- document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate, in copie;

- cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere prevazuta in Anexa 6 la Normele metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a si b din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene, in original;

- cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere, prevazuta in Anexa 7 la Normele metodologice, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a si b din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in original;

- document doveditor privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoana acreditata in mod corespunzator, conform prevederilor legale, ca dispune in fiecare an de capital si reserve in valoare de cel putin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat sau in situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea rezervelor financiare, certificate cum ar fi o garantie bancara sau asigurare, eliberat/a de una sau mai multe banci sau de alte institutii financiare, inclusive societati de asigurare (document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in copie;

- certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru transportul rutier de marfa, in copie;

- cartea de identitate a vehiculului, certificatul de inmatriculare si anexa la certificatul de inmatriculare cu inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate efectuata conform reglementarilor legale, in copie;

- dovada platii tarifului de eliberare a licentei si a copiei conforme pentru autovehicule sau ansambluri cu m.t.m.a. mai mare de 3,5 tone sau a copiei conforme pentru autovehicule cu m.t.m.a. mai mica sau egala cu 3.5 tone pentru transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, original;

 

Cererea insotita de documentele enumerate mai sus poate fi depusa on-line cu semnatura electronica sau prin posta cu confirmare de primire.


Licenta comunitară şi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.

Copiile conforme ale licentei comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

 

În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 7, să elibereze licenta comunitară sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz, astfel cum prevede art. 22 alin. (1) din Norme.

Copia conformă a licentei comunitare se eliberează în termen de 5 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane, potrivit art. 26 alin. (1).

Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licentei comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară, conform art. 26 alin (2).

 

Orice schimbare a denumirii societatii de transport sau a sediului declarat in cerere, trebuie notificata catre A.R.R. in termen de cel mult 15 zile, aceasta obligatie fiind prevazuta de dispozitiile art. 27 din Norme.

 

Potrivit art. 39 alin. (1) din Norme, pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul autovehiculului copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional, pentru parcursul extern, precum şi toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier.

 

Prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.

 

Totodata, conform legii, in afara documentului de transport, la bordul autovehiculului trebuie sa se mai afle:

- legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziţia operatorului de transport a conducătorului auto;

- certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

- contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

- atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz.

 

Atestatul de conducător auto.


Atestatul de conducător auto este eliberat conform art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, de către un stat membru, oricărui operator de transport rutier de mărfuri care:

a)deţine o licenţă comunitară; şi

b)angajează legal în acel stat membru un conducător auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung sau utilizează în mod legal un conducător auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul directivei respective, care este pus la dispoziţia respectivului operator de transport rutier de mărfuri în conformitate cu condiţiile de angajare şi de pregătire profesională stabilite în acel stat membru:

(i)prin acte cu putere de lege sau acte administrative; şi, dacă este cazul,

(ii)prin contracte colective, în conformitate cu normele aplicabile în respectivul stat membru.

Conform art. 5 alin. (6) din Regulament, atestatul de conducător auto este proprietatea operatorului de transport rutier de mărfuri, care îl pune la dispoziţia conducătorului auto înscris pe atestat atunci când conducătorul auto conduce un vehicul care utilizează o licenţă comunitară eliberată respectivului operator de transport rutier de mărfuri. O copie conformă a atestatului conducătorului auto eliberat de autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri se păstrează la sediul operatorului de transport rutier de mărfuri.

Atestatul de conducător auto se prezintă, la cerere, oricărui agent autorizat de control.

 

Conform Normelor, atestatul se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent, operatorului de transport care detine o licenta comunitara sau întreprinderii care deţine un certificat de transport în cont propriu, astfel cum prevad dispozitiile art. 47 din Norme.

În vederea eliberării atestatului de conducător auto menţionat la alin. (1), operatorul de transport sau, după caz, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere însoţită de următoarele documente:

a)permisul de şedere în România eliberat de autoritatea competentă din România, în copie;

b)dovada îndeplinirii de către conducătorul auto a condiţiei de pregătire profesională, şi anume:

(i)cartela de pregătire profesională eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, având înscris codul comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puţin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie faţă-verso,

sau

(ii)permisul de conducere eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau de către autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, în cazul în care dovada calificării profesionale a conducătorului auto se face prin înscrierea în coloana 12 a permisului de conducere a codului comunitar armonizat 95 în dreptul a cel puţin uneia dintre categoriile C1, C1E, C sau CE, în copie faţă-verso;

c)permisul de conducere al conducătorului auto, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, în copie, faţă-verso, cu excepţia cazului de la lit. b) pct. (ii);

d)copia avizului de angajare eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, din care să rezulte că avizul a fost eliberat la cererea operatorului de transport/întreprinderii pentru codul COR 833201, corespunzător ocupaţiei de şofer camion/maşină de mare tonaj;

e)extras după registrul electronic general de evidenţă al salariaţilor - REVISAL, din care să rezulte în mod explicit faptul că angajarea s-a făcut pentru funcţia de şofer camion/maşină de mare tonaj - cod COR 833201;

f)dovada achitării tarifului de eliberare a atestatului.

 

Conform art. 47 alin. (4) Atestatul se eliberează cu valabilitate de cel mult 5 ani, dar fără a depăşi perioada de valabilitate a contractului individual de muncă al conducătorului auto în cazul în care acesta este încheiat pentru o perioadă determinată de timp sau valabilitatea licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu.

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 prevede că atestatul de conducător auto este valabil numai atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberat.

Autorităţile competente retrag licenţa comunitară sau atestatul de conducător auto dacă titularul:

a)nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) sau pe cele de la articolul 5 alineatul (1) din Regulament; sau

b)a furnizat informaţii incorecte în legătură cu o cerere de licenţă comunitară sau de atestat de conducător auto.

 

Sanctiuni aplicabile in cazul incalcarii legislatiei.


În cazul încălcării legislației comunitare în domeniul transporturilor rutiere în orice stat membru, autoritățile competențe ale statului membru de stabilire a operatorului de transport rutier de mărfuri, pot lua măsuri în sensul:

- retragerii temporare sau permanentă a unora sau tuturor copiilor conforme ale licenței comunitare (art. 12. Alin. 1 lit. a);

- retragerea temporară sau permanentă a licenței comunitare (Art. 12 alin. 1 lit. b).

În cazul unei încălcări grave cu privire la exercitarea abuzivă, de orice natură, a atestatelor conducătorilor auto, autoritățile competențe ale statului membru de stabilire a operatorului de transport rutier de mărfuri, aplică sancțiuni corespunzătoare, cum ar fi (art. 12 alin. 2):

a)suspendarea eliberării de atestate de conducător auto;

b)retragerea atestatelor de conducător auto;

c)eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;

d)retragerea temporară sau permanentă a unora sau a tuturor copiilor conforme ale licenţei comunitare;

e)retragerea temporară sau permanentă a licenţei comunitare.

De asemenea, conform dispozitiilor art. 12 alin. (5) autorităţile competente din statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri pot introduce acţiune împotriva operatorului de transport rutier de mărfuri, în conformitate cu legislaţia internă, în faţa unei instanţe naţionale competente, operatorii de transport in cauza avand dreptul la o cale de atac impotriva sanctiunilor administrative aplicate acestora in temeiul normelor Regulamentului precitate.

 

Acte normative avute in vedere la redactarea articolului:


Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a DIrectivei 96/26/CE a Consiliului

Regulamentul (CE) 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri

Norme Metodologice din 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 cu modificarile ulterioare. 

 

Ordonanta de Guvern nr. 27/2011

 

Avocat Ciuca Marius Florin 

Efectuarea transportului rutier international de marfuri
Formular asistenta