BursaTransport

Statistici BursaTransport

41.930 marfuri disponibile
2.958 camioane disponibile
49.854 marfuri in ultimele 24h
1.589 camioane in ultimele 24h
2.114 utilizatori online
21.971 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

03-04-2020

Facilități fiscale acordate pe perioada stării de urgență prin O.U.G. nr.33/2020

Prin această nouă ordonanță, Guvernul acordă bonificații pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

 

Scopul facilității îl constituie susținerea activității economice pe perioada stării de urgență dar și creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare. În plus, se amână obligația plății TVA în vamă la importul anumitor produse necesare în combaterea pandemiei COVID-19, urmând ca importatorii să aplice sistemul de taxare inversă.

 

În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

 

Astfel, luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, se adoptă următoarele măsuri:

 

I Bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

 

Prin aceasta Ordonanță, se acordă o bonificație contribuabililor care își achită, la scadență, impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrului I al anului 2020, cu termen scadent 25.04.2020.

 

Bonificația se aplică de către entitățile plătitoare și are un cuantum diferit, în funcție de categoria în care contribuabilul se încadrează, astfel:

 

Marii contribuabili vor beneficia de o bonificație de 5%;

 

Contribuabilii mici și mijlocii, precum si contribuabilii care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii (spre exemplu, fundații, ONG-uri, unități de învățământ private etc.), vor beneficia de o bonificație de 10%.

 

Reducerile de impozit pe profit de mai sus se aplică și:

 

 1. contribuabililor plătitori de impozit specific care desfășoară și alte activități, pentru care datorează impozit pe profit (bonificațiile se aplică numai impozitului pe profit datorat de acești contribuabili). 
 2. contribuabilii care au optat pentru un an financiar diferit de anul calendaristic, cu condiția să achite sumele scadente la termene ce se împlinesc în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

 

Plătitorii de impozit pe profit vor avea obligația de a înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit bonificația calculată în temeiul ordonanței.

 

De asemenea, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor beneficia de o bonificație de 10% pentru plata la scadență a impozitului datorat pentru trimestrul I 2020, cu termen de plata 25.04.2020. Aceștia vor scădea din impozitul datorat bonificația calculată potrivit Ordonanței.

 

II Facilități privind TVA datorată în vamă

 

Conform Ordonanței, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) nu vor face plata efectivă a TVA aferentă importurilor de medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive medicale și sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea, limitarea și combaterea COVID-19, pe parcursul perioadei de timp cât este declarată starea de urgență pe teritoriul României, precum și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia. Aceste persoane vor înregistra TVA aferentă prin mecanismul taxării inverse, dreptul de deducere fiind exercitat conform regulilor generale prevăzute de lege.

 

Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

 

III Aspecte generale privind șomajul tehnic


Pe fondul declarării stării de urgență la nivel național prin Decretul Președintelui nr. 195/2020, la nivelul României au fost adoptate o serie de acte normative menite să atenueze efectele negative pe termen lung asupra angajaților și beneficiarilor măsurilor de asistență socială, precum și asupra întregului mediu economic și de afaceri.

 

În acest sens, leguitorul român a decis acordarea unor ajutoare în ceea ce privește indemnizația de șomaj tehnic, astfel cum acestea rezultă din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea Coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 30/2020”) – în vigoare din 21 martie 2020, astfel cum aceasta a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 („OUG nr. 32/2020”) – în vigoare de la 30 martie 2020.

 

Șomajul tehnic reprezintă denumirea utilizată în mod uzual pentru suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului în cazul reducerii sau întreruperii temporare a activității din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, caz de suspendare ce este prevăzut de art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

 

Din punct de vedere procedural, se recomanda ca angajatorul să emită o decizie internă prin care să constate motivele economice, tehnologice, structurale sau similare intervenite și să arate măsurile pe care le are în vedere pentru depăşirea acestor dificultăţi, urmând ca pe baza acestei decizii să se emită decizia de suspendare a contractului de muncă (fie individual, fie colectiv) în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

 

Suspendarea contractelor de muncă în cazul șomajului tehnic trebuie să fie evidențiată și înregistrată în REVISAL, în conformitate cu prevederile legale.

 

Prin modificările aduse prin OUG nr. 32/2020 a fost simplificată procedura pentru obținerea ajutorului din partea statului în cazul șomajului tehnic (nu mai este necesar certificatul de situație de urgență din partea angajatorului), iar sfera beneficiarilor a fost extinsă.


De asemenea, a fost eliminată condiția prevăzută în vechea reglementare la art. XI alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, referitoare la diminuarea cu minim 25 % a veniturilor/încasărilor, precum și cea referitoare la limitarea numărului de angajați care puteau beneficia de indemnizație (maxim 75 % din numărul total al angajaților).

 

Potrivit prevederilor art. XI din OUG nr. 30/2020, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul munciica urmare a efectelor produse de Coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

 

Asadar, orice angajator a cărui activitate a fost afectată de efectele produse de Coronavirusul SARS-CoV-2 – și-a redus sau interrupt temporar activitatea, total sau parțial -, și care a fost nevoit să decidă suspendarea temporară a contractelor de muncă în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii poate solicita subvenționarea indemnizațiilor de șomaj tehnic.

 

Subventionarea indemnizatiilor de somaj tehnicpoate fi ceruta atat de societăți, cat side orice entitate/formă de organizare care are încadrate personae în baza unui contract individual de muncă (de exemplu, o persoană fizică autorizată care are salariați).

 

Perioada pentru care se suportă de către Stat indemnizațiile de care beneficiază salariații în condițiile de mai sus este doar perioda stării de urgență (16 martie-14 aprilie 2020); evident, există posibilitatea ca perioada stării de urgență să fie prelungită.

 

În funcție de momentul la care au fost suspendate contractele individuale de muncă, indemnizația se va acorda după cum urmează:

 

 • pentru contractele individuale de muncă suspendate în luna martie, după instituirea stării de urgență, indemnizația va fi calculată și acordată pentru numărul de zile aferente lunii martie calculate de la data instituirii stării de urgență – 16 martie;
 • pentru contractele individuale de muncă care au fost suspendate anterior instituirii stării de urgență, acordarea indemnizației pe luna martie se va face parțial, doar pentru numărul de zile calculate de la data instituirii stării de urgență.

 

Având în vedere că indemnizația de șomaj tehnic prevăzută de Codul muncii este de 75% din salariul de bază, însă Statul acoperă cel mult 75% din câștigul salarial mediu brut (câștigul mediu salarial brut pentru anul 2020 este de 5.429 Lei, iar 75% din această sumă reprezintă 4.071,75 Lei), în situația în care bugetul angajatorului o permite, indemnizația poate fi suplimentată până la minimul de 75% din salariul de bază.

 

Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația acordată de Stat potrivit art. XI din OUG nr. 30/2020;

 

Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația acordată de stat potrivit art. XI din OUG 30/2020 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

 

Angajatorii care îndeplinesc condițiile menționate mai sus trebuie să depună, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a Municipiului București în raza cărora își au sediul social (fiecare astfel de agenție are o adresă de e-mail dedicată pentru preluarea documentelor sub forma numelejudet@anofm.gov.ro) următoarele documente (ale căror modele au fost aprobate prin Ordinul nr. 741/31.03.2020 al Ministerului muncii și protecței sociale):

 

 1. cerere semnata si datata de reprezentantul legal;
 2. declarație pe proprie răspundere prin care să se asume corectitudinea și veridicitatea datelor inscrise in documentele depuse;
 3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

 

Documentele de mai sus trebuie transmise în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, după cum urmează: începând cu 1 aprilie și până la 10 aprilie 2020 pentru acordarea sumelor aferente indemnizațiilor corespunzătoare perioadei șomajului tehnic din perioada 16 – 31 martie 2020, respectiv începând cu 1 mai și până la 10 mai 2020 pentru perioada 1 – 14 aprilie 2020 (data la care se încheie situația de urgență decretată).

 

Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va realiza în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

 

Angajatorii au obligația să platească salariaților indemnizația (netă) cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

 

Regimul fiscal aplicabil sumelor primite de la stat pentru acoperirea indemnizațiilor de șomaj tehnic în baza OUG 30/2020


Indemnizațiile de șomajtehnicsuportate de stat potrivit art. XI din OUG nr. 30/2020 sunt supuse impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform dispozițiilorCodului fiscal.

 

Astfel, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Declararea acestor obligații fiscale se realizează prin depunerea de către angajator a Declarației 112.

 

Atât termenul de plată, cât și de declarare a obligațiilor fiscale anterior menționate este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata (exact ca și în cazul obligațiilor fiscale aferente salariilor).

Pentruindemnizațiie de șomajtehnicsuportate de stat potrivit art.XI din OUG nr. 30/2020 nu se datorează contribuție asigurătorie pentru muncă.

 

Cu toate acestea, perioada șomajului tehnic dispus în condițiile stabilite de art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 constituie stagiu de cotizare pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 (pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate urmând a se utiliza salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare pe perioada suspendării contractului individual de muncă în baza art. 52 alin. 1 lit. c) din Codul muncii).

 

Existența unui alt tip de ajutor acordat de Stat pentru anumite categorii de profesioniști afectați de criza COVID-19


Există și un alt tip de ajutor oferit de Stat următoarelor categorii de beneficiari: (1) profesioniștilor, astfel cum aceștia sunt definiți de Codul civil (în această categorie se află persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, profesii liberale, etc.), (2) persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea cooperației, (3) persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe (de exemplu: scriitori, compozitori, fotografi, artiști plastici etc.) și (4) sportivilor și persoanelor care au un contract de activitate sportivă (antrenori, arbitri).

 

Astfel, primele trei categorii de beneficiari enumerate mai sus vor putea primi în baza art. XV din OUG nr. 30/2020 o indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut (4.071,75 Lei), în timp ce persoanele având contracte de activitate sportivă vor putea primi 75% din drepturile în bani aferente contraprestației sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

 

Condițiile ce trebuie îndeplinite de aceste categorii de beneficiari pentru a beneficia de sprijinul financiar de la stat în baza art. XV din OUG nr. 30/2020 sunt următoarele:

 

 •  pentru primele trei categorii de beneficiari enumerate mai sus, să existe o întrerupere a activității ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020;
 •  pentru cea de-a patra categorie de beneficiari amintită mai sus, să existe suspendarea temporară a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Pentru a beneficia de indemnizațiile prevăzute de art. XV din OUG nr. 30/2020, beneficiarii eligibili care îndeplinesc condițiile anterior menționate trebuie să depună individual, prin poștă electronică, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene sau a Municipiului București următoarele documente:

 

 1. cerere (modelul cererii pentru beneficiarii din prima și a doua categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 740/31.03.2020; modelul cererii pentru beneficiarii din a treia categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 743/31.03.2020; modelul cererii pentru beneficiarii din a patra categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 742/31.03.2020);
 2. copia actului de identitate (doar în cazul primelor trei categorii de beneficiari de mai sus);
 3. declarație pe proprie răspundere (modelul declarației pentru beneficiarii din prima și a doua categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 740/31.03.2020; modelul declarației pentru beneficiarii din a treia categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 743/31.03.2020; modelul declarației pentru beneficiarii din a patra categorie de mai sus a fost aprobat prin Ordinul nr. 742/31.03.2020);
 4. alte acte care pot ajuta la soluționarea cererii (de exemplu, extras de cont bancar);
 5. lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea (doar în cazul celei de-a patra categorii de beneficiari de mai sus; modelul listei a fost aprobat prin Ordinul nr. 742/31.03.2020).

 

Documentele de mai sus trebuie transmise până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară (depunerea documentelor pentru pentru perioada 16-31 martie 2020 se face între 1-10 aprilie 2020).

 

Plata indemnizației se va realiza în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență. Plata se va efectua în conturile bancare deschise la unitățile bancare în cazul primelor 3 categorii de beneficiari de mai sus.

 

În situația beneficiarilor din cea de-a 4-a categorie de mai sus, plata se va realiza către structurile sportive, care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

 

Suma acordată ca indemnizație în baza art. XV din OUG nr. 30/2020 este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate. Modul de calcul, declarare și plată a acestor obligații fiscale urmează să fie stabilit prin Ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

 

Avocat Ciuca Marius FlorinAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.