IMPLICATIILE RIDICARII STARII DE URGENTA IN DOMENIUL JUSTITIEI

15-May-2020

Prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, de instituire a stării de urgență, ale cărui efecte au fost prelungite prin Decretul Președintelui României nr. 240/15.04.2020, au fost reglementate o serie de măsuri cu caracter excepțional, limitate în timp la această perioadă, cu impact asupra domeniului justitiei.

 

Astfel, prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel nu au început să curgă, iar, dacă au început să curgă, au fost suspendate pe toată durata stării de urgență, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

 

Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată a continuat doar în cauzele de urgență deosebită.

 

Judecarea proceselor civile, altele decât cele care au fost apreciate ca fiind de urgenta deosebita, au fost suspendate de plin drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.


Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele aflate în curs la data instituirii stării de urgență, au fost întrerupte, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

 

În cauzele în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii decretului privind instituirea starii de urgenta, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.


Odata cu încetarea stării de urgență, judecarea proceselor se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.


Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel, aflate în curs la data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.


In perioada 15 – 25 mai 2020 completele de judecata vor lua masuri in vederea stabilirii termenelor de judecata pentru cauzele care au fost suspendate de drept, in perioada starii de urgenta.

 

In mod exceptional, luna iulie 2020 nu va mai fi luna de vacanta judecatoreasca.


Accesul părților și al reprezentanților acestora în sediile instantelor judecatoresti va fi permis pentru data și ora fixate pentru judecarea cauzei care îi privește, pe baza actului de identitate și a citației, ori, în lipsa acesteia, în conformitate cu listele de acces întocmite pe baza dosarelor aflate pe rol în ședința respectivă.

 

Data si ora stabilita pentru judecarea cauzei vor fi comunicate prin intermediul citatiei, aceste informatii regasindu-se si pe portalul instantei de judecata.

 

Pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata la data de 15.05.2020 si unde partile au termen in cunostinta, comunicarea intervalului orar/orei la care urmeaza sa se prezinte partile va fi adusa la cunostinta participantilor fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

 

Pentru cauzele in care termenul de judecata se fixeaza incepand cu data de 15.05.2020, intervalele orare aferente vor fi mentionate in citatiile care se vor emite ulterior acestei date.

 

La intrarea în incintele instantelor judecatoresti (in functie de fiecare instanta in parte) va putea fi verificată prin mijloace neinvazive temperatura corporală (nu este permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai mare de 37 grade Celsius sau simptome evidente de infecție respiratorie) și va trebui completată o declarație pe proprie răspundere privind riscurile asociate răspândirii COVID-19 (călătorii în zone de risc, diagnosticarea cu COVID-19, plasarea în izolare sau carantină, contactul cu un bolnav de COVID-19, simptomatologie specifică COVID-19 etc.).

 

Chestionarul este astfel întocmit încât să permită completarea într-un timp mediu de aproximativ 3 minute. La momentul accesului și pe toată durata prezenței în spațiile instantelor judecatoresti sunt obligatorii purtarea măștii de protecție și respectarea unei distanțe de protecție față de alte persoane de 1,5 m. Aceste măsuri se aplică și personalului propriu.

 

 La nivelul fiecărei instantei judecatoresti   vor fi desemnate persoane care să înștiințeze și să cheme părțile în sălile de ședință, la momentul strigării cauzelor respective.

 

Accesul la compartimentele auxiliare ale instanței de judecata (consultare dosare, eliberare certificate de grefă, eliberare copii legalizate etc.) se va efectua, în principiu, cu programare telefonică prealabilă, astfel încât să poată fi respectată distanța minimă de protecție.

 

Totodată, se recomanda depunerea actelor prin poștă electronică sau serviciile poștale (unele instante recomanda serviciile postale doar in cazuri exceptionale) și utilizarea aplicației ”Dosar electronic” pentru studiul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata (aplicatia Dosar electronic este disponibila doar la anumite instante, in vederea identificarii acestor instante, precum si a procedurii de accesare electronica a dosarului se recomanda accesarea site-ului oficial al instantei de judecata unde este inregistrat dosarul).

 

Transmiterea cererilor de chemare in judecata, a cailor de atac, precum si a oricaror alte cereri adresate instantei, precum si comunicarea acestora catre parti, se recomanda a fi realizate prin mijloace electronice/posta.

 

Eliberarea copiilor legalizate si/sau certificatelor de grefa se va realiza potrivit programarilor proprii ale fiecarei instante de judecata, in zilele si in intervalul orar stabilit si anuntat pe site-ul instantei de judecata.

 

Recipisele de consemnare a cautiunii vor fi eliberate pe baza cererii si inscrisurilor transmise prin posta/curier/electronic de catre solicitant, cu programarea datei si orei ridicarii recipisei, despre care solicitantul va fi informat.

 

Măsurile privind reglementarea accesului în sediile instantelor de judecata urmeaza a fi adaptate de fiecare instanta in parte.

 

In principiu, au acces doar persoanele arătate în continuare, cu respectarea normelor de acces și de conduită stabilite în cuprinsul acestuia:

 

a) persoanele citate în dosarele aflate pe rolul instantei de judecata, precum și reprezentanții acestora, doar în ziua și în intervalul orar stabilite pentru judecata cauzei care îi privește;

b) persoanele care au termen în cunoștință, precum și reprezentanții acestora, doar în ziua și în intervalul orar stabilite pentru judecarea cauzei care îi privește;

c) persoanele a căror prezență este necesară la unul dintre compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul, doar pe baza programării prealabile;

 

Atunci cand este refuzata primirea unei persoane ce prezinta simptome de infectare cu SARS – COV -2, comandantul detasamentului de paza instiinteaza de indata presedintele instantei, care va aduce la cunostinta presedintelui completului de judecata situatia ivita, pentru luarea masurilor judiciare necesare.

 

In salile de sedinta sunt obligatorii purtarea mastii de protectie, precum si respectarea distantei sociale de 1,5 metri conform marcajelor existente pe pardoseala salii de sedinta.

 

Grefierul va fi prezent in sala ade sedinta cu 10-20 minute (in functie de hotararea fiecarei instante in parte) inainte de inceperea sedintei de judecata.

 

Accesul partilor, precum si al avocatilor este permis in salile de sedinta cu 5-10 minute (in functie de fiecare instanta) inainte de deschiderea sedintei de judecata.

 

Presedintele completului de judecata interzice accesul in sala sau, dupa caz, dispune indepartarea din sala a persoanelor care nu respecta obligatia de a purta masca de protectie si obligatia de a pastra distanta sociala.

 

Recomandam accesarea site-ului www.portal.just.ro in vederea obtinerii informatiilor cu privire la regulile de desfasurare a sedintelor de judecata aferente fiecarei instante de judecata in parte.

 

Avocat Ciuca Marius Florin