BursaTransport

Statistici BursaTransport

41.614 marfuri disponibile
3.409 camioane disponibile
45.039 marfuri in ultimele 24h
1.810 camioane in ultimele 24h
190 utilizatori online
21.984 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

13-06-2019

Somatia europeana de plata

RECUPERAREA CREANTELOR PE CALEA SOMATIEI EUROPENE DE PLATA


Procedura europeană a somației de plată este o procedură urgentă și sumară, lipsită de caracter contencios, bazata pe formulare standard, care a fost instituită prin Regulamentul (CE)  nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006.

 

Regulamentul creează o procedură europeană de somație de plată pentru creanțele necontestate de către pârât. Actul simplifică, accelerează și reduce costurile litigiilor în cazurile în care sunt implicate mai multe țări ale UE.

 

De asemenea, acesta permite libera circulație a somațiilor europene de plată care sunt recunoscute și executate în toate țările UE.

 

Procedura este menită să simplifice, să accelereze și să reducă costurile litigiilor transfrontaliere referitoare la creanțe pecuniare necontestate în materie civilă și comercială.

 

Somația europeană de plată este recunoscută și are o valoarea executorie în toate țările Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

 

Procedura europeană de somație de plată se aplică în materie civilă și comercială în cazurile în care cel puțin una dintre părți are domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un stat membru UE, altul decat statul membru UE al instantei sesizate.

 

Procedura europeană de somație de plată nu se aplică anumitor aspecte precum:

 

  • Materia fiscală, materia vamală sau materia administrativă;
  • Răspunderea statului pentru acțiuni și omisiuni comise în exercitarea puterii publice;
  • Regimurile matrimoniale;
  • Falimentele, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice și concordatele;
  • Asigurările sociale;
  • Creanțele care decurg din obligații necontractuale, cu excepția situațiilor în care acestea au făcut obiectul unui acord între părți, în care există o recunoaștere a datoriei sau care se referă la datorii lichide care decurg din proprietatea comună asupra unui bun

 

Procedura privind introducerea unei cereri de somație europeană de plată 


Regulamentul include un formular (formularul de tip A din anexa Regulamentului) care trebuie utilizat pentru a introduce o cerere de somație europeană de plată.

 

Creanța trebuie să fie lichidă și exigibilă la data la care se  introduce cererea de somație europeană de plată.

 

Competența jurisdicțională se determină în conformitate cu normele de drept comunitar aplicabile în materie, în special Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

 

Instanța investita cu o cerere de somatie europeana de plata examinează, în cel mai scurt termen, dacă sunt îndeplinite diversele condiții (caracterul transfrontalier al litigiului în materie civilă și comercială, competența jurisdicțională a instanței etc.), precum și dacă cererea este întemeiată.

 

În cazul în care formularul de cerere nu conține toate informațiile necesare, instanța oferă reclamantului posibilitatea de a completa sau de a rectifica cererea într-un anumit termen, cu excepția cazului în care aceasta este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă. În  acest sens, se va folosi formularul B din anexa II din regulament.

 

În cazul în care condițiile prevăzute sunt îndeplinite numai pentru o parte a cererii, instanța poate propune modificarea cererii. În acest sens, se va folosi formularul C din anexa III din regulament.

Reclamantul este invitat să accepte sau să refuze o propunere de somație europeană de plată pentru suma stabilită de instanță într-un anumit termen.

 

Reclamantul trebuie să fie informat cu privire la consecințele deciziei sale.

 

Reclamantul transmite răspunsul său prin intermediul formularului tip.

 

În cazul în care reclamantul acceptă propunerea instanței, aceasta emite o somație europeană de plată pentru partea din cerere care a fost acceptată. În cazul în care reclamantul refuză propunerea, instanța respinge în întregime cererea de somație europeană de plată.

 

Instanța informează reclamantul cu privire la motivele pentru care cererea sa a fost respinsă utilizând formularul D (anexa IV).

 

În acest caz, respingerea nu poate fi atacată în recurs, dar reclamantul poate face o nouă cerere de somație europeană de plată sau poate utiliza o altă procedură prevăzută de legislația unei țări a UE.

 

Emiterea unei somații europene de plată


În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de introducere a unei cereri de somație europeană de plată, instanța emite somația în cel mai scurt termen și, în principiu, în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii. În calculul termenului de treizeci de zile nu este cuprins și termenul necesar reclamantului pentru a completa, rectifica sau modifica cererea.

 

Cu excepția cazului în care pârâtul face opoziție la aceasta pe lângă instanța de origine, aceasta se recunoaște și se execută automat în alte țări ale UE fără ca recunoașterea acesteia să mai poată fi contestată.

 

Procedurile de executare sunt reglementate de legislația națională a țării UE în care se solicită executarea somației europene de plată.

 

Comunicarea sau notificarea unei somații europene de plată pârâtului


O somație europeană de plată este comunicată sau notificată pârâtului în conformitate cu legislația națională a țării în care se efectuează comunicarea sau notificarea. Regulamentul stabilește norme procedurale minime pentru comunicarea sau notificarea cu sau fără confirmare de primire din partea pârâtului.

 

Comunicarea sau notificarea însoțită de confirmare de primire:


Pârâtul semnează o confirmare de primire care conține data primirii

 

Persoana competentă care a efectuat comunicarea sau notificarea semnează un document datat, care menționează că pârâtul a primit actul sau că a refuzat să-l primească fără niciun motiv legitim.

 

Pârâtul semnează și trimite înapoi o confirmare de primire datată atunci când primește somația europeană de plată prin poștă sau prin mijloace electronice.

 

Comunicarea sau notificarea neînsoțită de confirmare de primire:


la adresa personală a pârâtului sau unor persoane care locuiesc sau sunt angajate la această.

 

În cazul în care pârâtul desfășoară o activitate independetă sau este persoană juridică, în localurile comerciale ale pârâtului, unor persoane angajate de acesta.

 

Somația se depune fie în cutia poștală a pârâtului, fie la un oficiu poștal sau la autoritatea publică competentă precum și o comunicare scrisă cu privire la această depunere în cutia poștală a pârâtului, menționând natura juridică a actului sau prin mijloace  electronice cu confirmare de primire automată, cu condiția ca pârâtul să fi acceptat în prealabil acest mod de comunicare sau notificare.

 

Opoziția la o somație europeană de plată


Pârâtul poate face opoziție la instanța care a emis somația de plată. Opoziția trebuie să fie trimisă în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației europene de plată.

 

Când un pârât face opoziție, procedura civilă de drept comun continuă în fața instanțelor competente din țara UE în care s-a emis somația europeană de plată, cu excepția cazului în care reclamantul nu dorește continuarea procedurii.

 

În cazul opoziției la somația europeană de plată, instanța (același complet care a soluționat cererea de somație), în temeiul art. 424 alin.5 NCPC, va pronunța o încheiere - nesupusă niciunei căi de atac - prin care ia act de depunerea opoziției, urmând ca trecerea la procedura de drept comun să fie făcută în condițiile legislației interne a fiecărui stat membru. În România, nu s-a adoptat un act normativ care să stabilească măsuri necesare punerii în practică a Regulamentului, inclusiv instanțele competente în materia somației europene de plata, de aceea se vor aplica dispozițiile de drept comun - art 1015 NCPC (care reglementează competența în materia ordonanței de plată). În situația în care reclamantul a depus cererea la o instanță necompetentă material, aceasta nu va respinge somația, ci aplicând regulile de drept intern, va invoca din oficiu la primul termen, excepția de necompetență materială și va declina cererea în favoarea instanței competente, printr-o hotărâre definitivă (art.130-132 NCPC.) (Curtea de Apel Craiova, Sectia a II civila, Decizia nr. 39/2014, portal.just.ro) 

 

Pârâtul poate să ceară o reexaminare a somației europene de plată în fața instanței competente după expirarea termenului de 30 de zile pentru a face opoziție, dacă:

 

  • somația de plată a fost comunicată sau notificată fără confirmare de primire de către pârât și nu în timp util pentru a pregăti apărarea;
  • pârâtul a fost împiedicat să-și conteste creanța din cauze de forță majoră sau din cauza unor circumstanțe extraordinare;
  • somația de plată a fost emisă în mod vădit eronat.

În cazul în care instanța respinge cererea pârâtului, somația europeană de plată rămâne valabilă. În cazul în care, pe de altă parte, instanța hotărăște că reexaminarea se justifică, somația europeană de plată devine nulă și neavenită.

 

De asemenea, la cererea paratului, instanta competenta din statul membru de executare refuza executarea in cazul in care somatia europeana de plata este incompatibila cu o hotarare pronuntata sau o somatie emisa anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta. Hotararea pronuntata sau somatia emisa anterior trebuie sa priveasca aceleasi parti intr-un litigiu avand acelasi obiect si sa fie recunoscuta in statul membru de executare .

 

CONCLUZII

 

In situatia in care aveti de recuperat sume de bani in baza unui contract incheiat cu un partener din alt stat al Uniunii Europene aveti posibilitatea sa utilizati procedura somatiei europene de plata, in situatia in care creanta nu este contestata de debitor. (acesta in mod nejustificat refuza plata, desi prestatiile la care v-ati obligat au fost executate conform contractului)

 

In situatia in care impotriva societatii d-voastre se declanseaza procedura somatiei europene de plata si din anumite motive contestati dreptul reclamantului la incasarea sumei respectiva, OBLIGATORIU  sa formulati in termenul legal opozitie, pentru a bloca finalizarea acestei proceduri si a beneficia de un proces pe dreptul comun (cu administrarea unui probatoriu complex). Altfel, odata emisa, somatia europeana de plata aceasta reprezinta titlu executotoriu impotriva societatii d-voastra.

 

Judecatoria Oradea

Hotararea nr. 6562 din 5 iunie 2014

Sursa: Portal.just

 

Pe rolul instantei se afla judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe petent ….. si pe intimat PA…….. SRL, avand ca obiect opozitie la executare opozitie la somatia europeana de plata.

 

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av. …… in substituirea av. ……. in reprezentarea  intimatei in baza delegatiei de substituire de la fila 68 dosar, lipsa fiind petenta.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca cererea este legal timbrata, prin serviciul registratura s-a depus la dosar din partea petentei raspuns la intampinare si precizare,  dupa care:


In baza art. 131 alin. 1 Cod procedura civila, instanta verifica din oficiu competenta si constata ca este competenta material  si teritorial  sa judece prezenta cauza.
In baza art. 255 alin. 1 coroborate cu art. 258 Cod procedura civila, instanta incuviinteaza pentru petenta proba cu inscrisurile de la dosar in dovedirea pretentiilor formulate si pentru intimata in aparare.


Avocata intimatei arata ca nu mai are alte probe de propus in cauza si solicita cuvantul pe fond.


Nemaifiind alte cereri de propus, probe de administrat, exceptii de invocat, instanta considera cauza lamurita, in baza art. 392 Cod procedura civila deschide dezbaterile si acorda cuvantul pe fond.


Avocata intimatei solicita respingerea cererii, fara cheltuieli de judecata.


In baza art. 394 Cod procedura civila, instanta  inchide dezbaterile si ramane in pronuntare pe fond.

 

INSTANTA,

 

deliberand istoricul cauzei:

 

1. Prin cererea inregistrata la data de 17.03.2014 pe rolul Judecatoriei Oradea, petenta …… BV a formulat opozitei al somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea sub nr. …… si comunicata la 22.02.2014. A anexat formularul F din Regulamentul CE nr. 1896/2006, completat.
In drept se invoca art. 16 alin. 3  din Regulamentul CE nr. 1896/2006.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 200 lei (f. 14) , conform art. 6 alin. 2 din OUG 80/2013.

 

2. Intimata …… SRL a formulat intampinare, depusa prin serviciul registratura al instantei la 30.04.2014 (f. 19) si completata la 06.05.2014 (f. 51), prin care solicita respingerea opozitie ca neintemeiata.
In motivarea de fapt arata ca a efectuat transporturi in favoarea petentei conform comenzilor emise de aceasta la 29.03.2013, 15.03.2013, 12.03.2013, 03.04.2013, 09.04.2013 si 15.05.2013. La fiecare transport a completat CMR – uri si a emis facturi fiscale in valoare totala de 7.800 euro, neachitate. A fost de buna credinta si creanta este certa, lichida si exigibila. Dupa emiterea somatiei europene de plata debitoarea a mai efectuat plati, asa ca a ramas un debit de 4.200 euro.
In drept invoca Regulamentul CE 1896/2006, art. 662 Cod procedura civila.
In probatiune depune inscrisuri.

 

3. Petenta a formulat raspuns la intampinare, depus prin serviciul registratura al instantei la 30.05.2014 (f. 58), prin care arata ca a achitat o parte din datorai de 7.800 euro la 29.01.2014, 17.02.2014, 28.02.2014, 12.03.2014, 09.04.2014 si 27.05.2014, ramanand un rest de 3.300 euro. A existat un diferend intre cele doua societati legata de o paguba cauzata prin deteriorarea si umezirea marfii in timpul transportului din 07.05.2013. Nu exista niciun document prin care petenta sa-si fi insusit penalitatile de 0,2%/zi, acestea fiind stabilite in mod unilateral de intimata. Solicita cheltuieli de judecata.
Invoca in drept art. 1538, 1541 alin. 1 lit. a Cod civil, OG 13/2011.
In probatiune depune inscrisuri si planse foto.

 

ANALIZA INSTANTEI

 

Prin sentinta civila nr. 1255/2014 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 1257/271/2014 a fost admisa cererea creditoarei P……SRL in contradictoriu ci debitoarea ………. BV si s-a dispus emiterea somatiei europene de plata pentru suma de 7.800 euro cu penalitati de 0,2%/zi si cheltuieli de judecata de 820 lei, sens in care a fost completat formularul tip E din Regulamentul CE 1896/2006.


Analizand dispozitiile Regulamentului CE 1896/2006, procedura europeana a somatiei de plata are ca obiect creantele  pecuniare necontestate. Debitorul este informat de intentia creditorului de valorificare a creantei sale dupa emiterea de catre instanta a somatiei de plata, el nefiind citat in timpul procedurii. Conform alineatului 24 din preambulul la regulament si art. 16 alin 3 din Regulament, paratul isi exprima pozitia sa fata de creanta doar prin intermediul opozitiei formulate in 30 de zile de la comunicarea somatiei de plata, opozitie care are ca efect oprirea procedurii europene a somatiei de plata si trecerea la procedura civila de drept comun. Fata de aceste dispozitii legale, ca urmare a opozitiei petentei formulata in termen legal, instanta va anula somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea in baza sentintei civile nr. 1255/31.01.2014 pronuntate in dosarul nr. 1257/271/2014.


Conform art. 17 alin. 2 din Regulament, trecerea la procedura de drept comun ca efect al opozitiei debitoarei  este reglementata de legislatia statului membru de origine. In dreptul national romanesc ordonanta de plata este reglementata de art. 1013 si urm. Cod procedura civila, iar o solutie de respingere a cererii pe aceasta procedura nu este urmata in nicio situatie, dupa dezinvestirea instantei, de procedura de drept comun; pentru a se declansa aceasta din urma procedura este necesar ca societatea creditoare sa formuleze o cerere noua, cu aceleasi parti si obiect, dar cu alt temei de drept.


In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, intimata va fi obligata sa achite petentei cheltuieli de judecata de 200 lei reprezentand taxa judiciara de timbru

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:

 

Admite opozitia la somatia europeana de plata formulata de petenta …… cu domiciliul procesual ales la ……… in contradictoriu cu intimata ……… SRL, cu sediul  procesual ales la cabinet …


Anuleaza somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea in baza sentintei civile nr. 1255/31.01.2014 pronuntate in dosarul nr. 1257/271/2014.


Obliga intimata sa achite petentei cheltuieli de judecata de 200 lei.


Definitiva. Pronuntata in sedinta publica.

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1896/2006 din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri
europene de somaţie de plată

 

Poza 1

Poza 2

Poza 3

Poza 4

Poza 5

Poza 6

Poza 7

Poza 8

Poza 9

Poza 10

Poza 11

Poza 12

Poza 13

Poza 14

Poza 15

Poza 16

 

Florin Marius Ciuca, avocat 123cargoAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.